+0254233560, 0254214165; Fax: 0254214165 Luni - Joi 08:00 - 16:30, Vineri 08:00 - 14:00 Calea Zarandului 106, Deva, județ Hunedoara
E-mail: hd@ancpi.ro
+0254233560, 0254214165; Fax: 0254214165 Luni - Joi 08:00 - 16:30, Vineri 08:00 - 14:00 Calea Zarandului 106, Deva, județ Hunedoara
E-mail: hd@ancpi.ro

Oficiu

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ HUNEDOARA

 

 • coordonează şi controlează executarea lucrărilor de cadastru şi asigură înscrierea imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară la nivelul judeţului/al Municipiului Bucureşti;
 • realizează activităţile ce decurg din lucrările de înregistrare sistematică din cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară;
 • verifică şi controlează executarea lucrărilor de topografie, geodezie şi cadastru la nivelul judeţelor/al Municipiului Bucureşti;
 • avizează şi recepţionează lucrările tehnice de specialitate efectuate la nivelul judeţului, conform legislaţiei în vigoare;
 • asigură înscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifică sau se sting, la cererea notarului public sau a titularului dreptului ori a celorlalte persoane interesate;
 • efectuează înscrierea căilor de atac împotriva înregistrărilor de carte funciară;
 • efectuează înscrierea altor raporturi juridice, drepturi personale, interdicţii, incapacităţi şi litigii judiciare în legătură cu bunul imobil;
 • avizează tehnic, la cerere, expertizele judiciare în domeniile topografie, cadastru şi geodezie înainte de depunerea lor la instanţa de judecată;
 • avizează suportul topografic necesar realizării planului urbanistic general al unităţilor administrativ-teritoriale;
 • avizează documentaţiile de scoatere din circuitul agricol al terenurilor în vederea emiterii deciziei/ordinului de către Direcţia Agricolă Judeţeană;
 • autorizează persoanele fizice care execută lucrări tehnice în condiţiile Regulamentului;
 • verifică şi controlează activitatea persoanelor fizice care execută lucrări de specialitate;
 • verifică periodic starea fizică a punctelor din reţeaua geodezică naţională şi reţeaua de nivelment naţională şi asigură mentenanţa acestora, cu sprijinul şi sub coordonarea Centrului Naţional;
 • pun la dispoziţia autorităţilor publice şi a altor instituţii interesate, în condiţiile legii, situaţii statistice şi de sinteză privind terenurile şi construcţiile;
 • participă la realizarea proiectelor interne şi internaţionale în care este implicată Agenţia Naţională în mod direct sau prin experţi de specialitate;
 • îndeplineşte şi alte atribuţii ce au legătură cu activitatea specifică, în comisiile constituite, în condiţiile legii.
 • colaborează cu instituţiile publice abilitate, în vederea recuperării creanţelor şi prejudiciilor datorate bugetului de stat în vederea executării sarcinilor fiscale, prin efectuarea de verificări în evidenţele de publicitate imobiliară, în cadrul oficiului teritorial şi comunică informaţiile identificate privind situaţia bunurilor imobile care figurează înscrise în cărţile funciare (atât cele întocmite în format analogic, neconvertite, cât şi cele întocmite sau convertite în format digital pe numele persoanelor fizice/juridice solicitate).
 • îndeplineşte atribuţii tehnice specifice în cadrul comisiei judeţene/Municipiului Bucureşti pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, precum şi în colectivul de lucru organizat pentru sprijinirea acesteia.
 • autorizează persoanele fizice care execută lucrări de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al cartografiei, conform prevederilor legale;
 • poate înfiinţa prin decizie compartimente la nivelul oficiilor teritoriale în cadrul structurii organizatorice aprobate prin organigramă şi stabileşte atribuţiile specifice acestora.

 

ANUNȚURI

Rezultatele examenului de autorizare pentru persoane fizice
April 5, 2024
Îndreptări de erori materiale – cadastru sistematic
April 5, 2024
Rezultatul analizei dosarelor de autorizare
April 1, 2024

IMPORTANT

ePay

Solicitați extrasul de carte funciară pentru informare prin intermediul platformei de plată on-line

 • Extrasul de carte funciara pentru informare online (20 LEI)
 • Extrasul de plan cadastral pe ortofotoplan  online (15 LEI))
 • SE OBȚIN DOAR DE PE PLATFORMA ePay.ancpi.ro
  sau site-ul:
  www.ancpi.ro
  Notă: Cumpărarea serviciilor de pe alte site-uri pot genera costuri suplimentare

Verificare autenticitate documente procedura tehnică de verificare a extraselor de carte funciară pentru informare furnizate on-line

Visits 0

DATE DE IDENTIFICARE

 • COD IBAN: RO06TREZ366501503X012464
 • COD FISCAL: 9836760
 • OCPI Hunedoara, Calea Zarandului nr.106, Deva, jud. Hunedoara

Tarife
 

Termene

 

Formulare tipizate