+0254233560, 0254214165; Fax: 0254214165 Luni - Joi 08:00 - 16:30, Vineri 08:00 - 14:00 Calea Zarandului 106, Deva, județ Hunedoara
E-mail: hd@ancpi.ro
+0254233560, 0254214165; Fax: 0254214165 Luni - Joi 08:00 - 16:30, Vineri 08:00 - 14:00 Calea Zarandului 106, Deva, județ Hunedoara
E-mail: hd@ancpi.ro

PNCCF

Programul Național de Cadastru și Carte Funciară

 

 

[download] Program cu publicul  – Clarificarea unor aspecte referitoare la imobilele rezultate din lucrările de înregistrare sistematică Aplicarea Programului Național de Cadastru și Carte funciară

[download] Comunicat de presă

[download] Hotărârea de Guvern  nr.294/2015 privind aprobarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară 2015 – 2023.

[download] Prezentarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară

[download] Lista UAT- urilor care fac obiectul procedurii de licitaţie deschisă privind atribuirea acordului cadru pentru „Servicii de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF)” Anunţ de participare nr. 156565 / 15.01.2015.

[downlod] Întrebări frecvente despre programului Național de Cadastru și Carte Funciară

 

Materiale promoționale

Poster 48x68cm PRINT v12

PNCCF 2016 pliant trifold

 

 

 

Prezentare generală:

Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 (PNCCF) este reglementat de Legea nr. 7/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi de HG nr. 294/2015. Programul național de cadastru și carte funciară se desfășoară în perioada 2015-2023 și are ca obiectiv înregistrarea sistematică a imobilelor în 2337 UAT- uri situate în mediul urban și rural. Prin Programul Operațional Regional 2014-2020 a fost instituită Axa prioritară 11 – Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară, ce are ca obiectiv înregistrarea sistematică cu fonduri europene a imobilelor în 793 de comune.

PNCCF a fost instituit în scopul:

 • înregistrării gratuite a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară
 • eliberării certificatelor pentru înscrierea în cartea funciară a posesorilor ca proprietari şi, după caz, a dezbaterilor succesorale,

Conform HG 294/2015, PNCCF are ca obiectiv înregistrarea sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară la nivelul întregii ţări. PNCCF este implementat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). Înregistrarea are loc la nivel de UAT rural şi urban (respectiv comună, oraș/municipiu), nu la nivel judeţean.

Principalele activități ale PNCCF sunt  :

 • campanii de informare și conștientizare publică a cetățenilor;
 • identificarea imobilelor și a cetățenilor;
 • realizarea de măsurători cadastrale;
 • colectarea actelor juridice de la deținători;
 • integrarea și prelucrarea datelor și intocmirea documentelor cadastrale;
 • afișarea publică a documentelor cadastrale ;
 • înregistrarea și soluționarea cererilor de rectificare formulate de proprietari/posesori;
 • actualizarea documentelor cadastrale și deschiderea cărților funciare.

Cine solicită efectuarea cadastrului / Cine selectează localităţile?

Lucrările de înregistrare sistematică se efectuează la nivel de unitate administrativ teritorială (UAT) și nu individual, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice. Prioritizarea UAT- urilor la nivelul fiecărui judeţ, în vederea includerii în PNCCF, este în sarcina unei comisii constituite în cadrul ANCPI (potrivit HG nr. 294/29.04.2015, privind aprobarea Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023, publicată în MO nr. 309/06.05.2015, Partea I 294/2015, art.5, alin.1). Lista UAT- urilor întocmită de comisie se aprobă de Consiliul de Administrație al ANCPI.

Criterii de selecţie a UAT-urilor care intră în PNCCF:

Prioritizarea UAT- urilor pentru includerea acestora în PNCCF se realizează conform criteriilor de prioritizare stabilite în art. 5 alin. (3) al Hotărârii Guvernului nr. 294/29.04.2015, privind aprobarea Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023, publicată în MO nr. 309/06.05.2015, Partea I, și anume:
a) UAT- uri care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură de interes național;
b) UAT- uri care fac obiectul realizării unor proiecte de dezvoltare locală;
c) UAT- uri care prezintă așezări in formale ale comunităților aflate în condiții de sărăcie extremă (de ex. comunități de etnie romă).

Astfel, în cadrul ANCPI s-a constituit o comisie privind prioritizarea UAT-urilor la nivelul fiecărui județ, în vederea includerii acestora în PNCCF. Membrii comisiei sunt specialiști din cadrul ANCPI, care sunt numiți prin ordin al directorului general al ANCPI și își desfășoară activitatea în baza unei proceduri. Lista unităților administrativ-teritoriale se aprobă de Consiliul de administrație al ANCPI prin hotărâre.

Unde trebuie să se adreseze cetățenii pentru efectuarea cadastrului în vederea intabulării imobilelor sau a terenurilor pentru care dețin acte de proprietate?

În cadrul PNCCF, proprietarul/posesorul/deţinătorul imobilului este beneficiarul dar nu este cel care iniţiază efectuarea cadastrului. O persoană fizică/juridică poate beneficia de înregistrarea gratuită a imobilului/imobilelor pe care le deține, în cadrul PNCCF, în momentul în care încep lucrările de cadastru sistematic în UAT-ul pe raza căruia se afla imobilul/imobilele. Pe măsură ce o UAT e inclusă în PNCCF, au loc acţiuni de informare a locuitorilor. Acestea sunt realizate cu sprijinul autorităţilor administraţiei publice locale.

Cine plătește aceste servicii (măsurători, intabulare, etc)?

În cadrul PNCCF, finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor este asigurată din veniturile proprii ale ANCPI și din alte surse: fonduri externe nerambursabile, bugetul UAT- urilor. Programul național are ca obiectiv principal înregistrarea sistematică în masă, gratuită, din oficiu, a tuturor proprietăților din UAT- urile selectate. Programul național se realizează în baza Planului anual de acțiune al ANCPI și conform bugetului alocat. Proprietarii imobilelor pot beneficia de înregistrarea gratuită a proprietăților, în cadrul înregistrării sistematice organizate la nivelul unității administrativ-teritoriale pe raza căreia se află situate imobilele. Principalii beneficiari ai intabulării gratuite sunt proprietarii și posesorii ori alți deținători ai imobilelor identificați în unitățile administrativ-teritoriale în care se desfășoară serviciile de înregistrare sistematică a imobilelor.

Potrivit art. 4 alin. (1) și (2) din HG nr. 294/29.04.2015: ”(1) Desfăşurarea activităţilor Programului naţional se asigură conform unui plan de acţiuni anual, în limita fondurilor aprobate, potrivit legii. (2) Planul de acţiuni anual şi detalierea fondurilor alocate se aprobă de către Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale prin hotărâre în conformitate cu reglementările în vigoare.”

Unde este disponibilă lista cu primele UAT- uri care sunt cuprinse în program?

ANCPI a demarat procedura de achiziție „Servicii de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară în cadrul Programului National de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF)” ( anunț SEAP nr. 156565 din 15.01.2015), care are ca obiect 147 UAT-uri din zone rurale ale României, iar la această dată se evaluează ofertele depuse. Conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 34/1996, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, procedura se va finaliza prin atribuirea Acordurilor cadru. În procedura menționată cele 147 de UAT- uri au fost împărțite în 10 loturi, iar Acordurile cadru se vor încheia pe termen de 4 ani. În cadrul fiecărui Acord cadru se vor încheia unul sau mai multe contracte subsecvente pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăților, un contract subsecvent având ca obiect, în funcție de bugetul alocat, 3-5 UAT- uri.
Lista se regăseşte în anexa 1.
Procesul de prioritizare a UAT-urilor care vor urma a fi incluse în program este în desfășurare la nivelul ANCPI.

Specialiștii locali vor avea posibilitatea de a participa la aceste lucrări?

Pentru serviciile de înregistrare sistematică, ANCPI va demara proceduri de achiziții publice. Procesul de achiziții publice acoperă toate activitățile care se regăsesc în Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 294/29.04.2015 privind aprobarea PNCCF. În acest sens, la această dată se află în desfășurare procedura de achiziție pentru ”Servicii de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară în cadrul Programului National de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF)”, pentru 147 de unități administrativ-teritoriale din 41 de județe, împărțite în 10 loturi.

În cadrul cerințelor minime de calificare pentru fiecare lot, s-a prevăzut personal calificat din următoarele domenii:
manager de proiect;

 • personal autorizat ANCPI conform categoriei de autorizare D cu calificările minime menționate în Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 107/2010, sau echivalent;
 • personal autorizat ANCPI conform categoriilor de autorizare A sau B sau C cu calificările minime menționate în Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 107/2010, sau echivalent;
 • ingineri de specialitate geodezie, cadastru, topografie, cartografie;
 • consilier juridic/notar/avocat;
 • specialist în comunicare.

Persoanele fizice și juridice care au capacitatea financiară și tehnică prevăzute în documentațiile de atribuire, pot participa la procedurile de licitație care vor fi organizate pentru achiziția serviciilor de înregistrare sistematică organizate în cadrul PNCCF, având în vedere că în perioada 2015 – 2023 vor fi realizate lucrări de înregistrare sistematică pentru 2337 unități administrativ-teritoriale. Toate licitațiile care se vor desfășura în cadrul PNCCF vor fi publicate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

PNCCF afectează în vreun fel dezbaterile succesorale?

În cazul imobilelor din UAT- urile pentru care s-a aprobat începerea lucrărilor de înregistrare sistematică prin ordin al directorului general al ANCPI, dezbaterea succesiunilor se va realiza, din fondurile ANCPI în condițiile Legii nr. 150/2015, care modifică Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare.

PNCCF are ca scop și înscrierea gratuită în evidențele de cadastru și carte funciară a unităților individuale dintr-un condominiu?

În conformitate cu prevederile Capitolului VI – Dispoziții privind realizarea lucrărilor sistematice de cadastru – Art. 304, alin. (2) coroborat cu alin. (4) din Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 700/2014 pentru aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, executantul lucrărilor trebuie să reprezinte pe plan toate construcțiile permanente existente în teren, indiferent de existența ori lipsa actelor de proprietate privitoare la acestea și indiferent de situația înscrisă în cărțile funciare. În cazul construcțiilor de tip condominiu, executantul trebuie să realizeze releveele unităților individuale componente. De asemenea în vederea înscrierii în cadastru și carte funciară, conform prevederilor Art. 308 (1) din Regulamentul menționat mai sus, executantul colectează copiile ale actelor juridice care atestă dreptul de proprietate. În concluzie, construcțiile de tip condominiu situate în unitățile administrativ-teritoriale în care se realizează lucrări de înregistrare sistematică, se înscriu gratuit în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Dacă îmi fac certificatul de moștenitor îmi va fi returnată contravaloarea taxei notariale?

Potrivit legii nr. 7/1996, modificată prin Legea nr. 150/2015, plata certificatelor de moştenitor se face de către ANCPI, „cu excepţia certificatelor de moştenitor eliberate ulterior împlinirii unui termen de 2 ani de la data finalizării înregistrării sistematice.”

Care este numărul de posturi înființate în cadrul PNCCF la fiecare oficiu și la ANCPI?

În vederea realizării PNCCF, în cadrul ANCPI şi al instituţiilor subordonate se organizează compartimente funcţionale de înregistrare sistematică a proprietăţilor imobiliare, structuri fără personalitate juridică, ale căror atribuţii se stabilesc prin ordin al directorului general şi care urmăresc, în principal, organizarea şi coordonarea la nivel naţional şi local a serviciilor de înregistrare sistematică. În conformitate cu prevederile Art. 6, alin. (2) din Hotărârea de Guvern privind aprobarea Programului național de cadastru și carte funciară 2015–2023 pentru implementarea Programului național, în cadrul Agenției Naționale și instituțiilor sale subordonate se înființează un număr de maximum 600 de posturi pe perioadă determinată, pe durata Programului național, cu finanțare din venituri proprii, distinct față de numărul de posturi aprobat prin HG nr. 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a ANCPI, cu modificările ulterioare.

Are prioritate extravilanul sau intravilanul unei localități?

În conformitate cu Art. 11, alin (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 cu modificările și completările ulterioare, începerea lucrărilor de înregistrare sistematică se stabilește prin ordinul directorului general al ANCPI și cuprinde identificarea unității administrativ-teritoriale și a sectorului, după caz, a sectoarelor cadastrale în care se vor desfășura lucrările. Înregistrarea sistematică prin Programul național se realizează la nivel de unitate administrativ-teritorială pe sectoare cadastrale, indiferent de intravilan sau extravilan.

Cât durează lucrările într-o localitate?

Având în vedere experiența ANCPI în derularea Proiectului CESAR (Proiect privind Completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii), în cadrul căruia s-au desfășurat și finalizat lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, perioada de implementare, la nivelul unităților administrativ-teritoriale în care lucrările de înregistrare sistematică au fost finalizate, a fost de 12 – 18 luni, perioada fiind determinată de mărimea unității administrativ-teritoriale și de modul cum au fost aplicate legile proprietății. Menționăm că în această perioadă este inclusă și perioada de publicare și soluționare a cererilor de rectificare/contestațiilor.

Cum sunt anunțați proprietarii care nu sunt în localitate (pe termen scurt/lung)?

Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 cu modificările și completările ulterioare prevede la art. 12 alin. (3) „Primarul unității administrativ-teritoriale în care se desfășoară lucrările de cadastru are obligația să înștiințeze deținătorii imobilelor, prin afișare și prin alte mijloace de publicitate, cu privire la obligația acestora, respectiv:
a) de a permite accesul specialiștilor să execute măsurătorile;
b) de a prezenta actele juridice referitoare la imobile;
c) de a identifica limitele imobilelor împreună cu echipele care realizează lucrările de specialitate;
d) de a verifica informațiile privitoare la imobilele pe care le dețin, în etapa de publicare a documentelor tehnice cadastrale”.

În Anexa la Hotărârea de Guvern privind aprobarea PNCCF, pentru informarea și conștientizarea publicului sunt prevăzute următoarele activități:

 • Elaborarea, editarea și distribuirea de materiale de informare și conștientizare a publicului cu privire la înregistrarea sistematică a proprietăților;
 • Realizarea de campanii de informare publică organizate la nivel național și local.

Campaniile de informare şi conştientizare vor consta, în principal, în:
– tipărirea şi distribuirea de materiale informaţionale (pliante, postere);
– organizarea a cel puţin două runde de întâlniri de informare în fiecare sat al unității administrativ-teritoriale.

Prima rundă de întâlniri se organizează înaintea începerii lucrărilor de teren, iar a doua rundă în perioada de pregătire a documentelor tehnice ale cadastrului în vederea publicării;
– organizarea, cu ajutorul primăriei, a cel puţin două puncte de informare, unde cetăţenii pot solicita explicaţii suplimentare.

Ce se întâmplă în cazul proprietarilor care sunt stabiliți în străinătate și nu pot/doresc să coopereze?

Dacă proprietarii, posesorii sau alți deținători nu se prezintă, identificarea limitelor imobilului se va face în lipsa acestora. Primarul unității administrativ-teritoriale, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al acestuia, eliberează certificate și furnizează gratuit echipelor de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru date și informații cuprinse în:

 • registrul agricol;
 • registrul de rol nominal unic;
 • nomenclatura stradală;
 • listele cuprinzând următoarele date: numele, prenumele codul numeric personal sau după caz, numărul de identificare fiscală, adresa domiciliului pentru persoane fizice, respectiv denumirea, adresa sediului și codul de înregistrare fiscală sau, după caz, codul unic de înregistrare, în cazul persoanelor juridice;
 • orice alte informații și evidențe care ar putea fi necesare realizării lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii în cartea funciară.

Cine organizează licitațiile?

Procedurile de licitație pentru atribuirea contractelor privind serviciile de înregistrare sistematică a imobilelor, organizate pentru implementarea pentru PNCCF, se vor desfășura în cadrul ANCPI și vor fi publicate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

Legislaţie
Legea nr. 7/1996
Legea nr. 150/2015
HG nr. 294/2015

ANUNȚURI

Anunț
June 25, 2024
Anunț afișare documente tehnice ale cadastrului UAT Mărtinești – sector cadastral 65
May 22, 2024
Ședință privind publicarea documentelor tehnice ale cadastrului – UAT Dobra
May 7, 2024

IMPORTANT

ePay

Solicitați extrasul de carte funciară pentru informare prin intermediul platformei de plată on-line

 • Extrasul de carte funciara pentru informare online (20 LEI)
 • Extrasul de plan cadastral pe ortofotoplan  online (15 LEI))
 • SE OBȚIN DOAR DE PE PLATFORMA ePay.ancpi.ro
  sau site-ul:
  www.ancpi.ro
  Notă: Cumpărarea serviciilor de pe alte site-uri pot genera costuri suplimentare

Verificare autenticitate documente procedura tehnică de verificare a extraselor de carte funciară pentru informare furnizate on-line

Visits 0

DATE DE IDENTIFICARE

 • COD IBAN: RO06TREZ366501503X012464
 • COD FISCAL: 9836760
 • OCPI Hunedoara, Calea Zarandului nr.106, Deva, jud. Hunedoara

Tarife
 

Termene

 

Formulare tipizate