+0254233560, 0254214165; Fax: 0254214165 Luni - Joi 08:00 - 16:30, Vineri 08:00 - 14:00 Calea Zarandului 106, Deva, județ Hunedoara
E-mail: hd@ancpi.ro
+0254233560, 0254214165; Fax: 0254214165 Luni - Joi 08:00 - 16:30, Vineri 08:00 - 14:00 Calea Zarandului 106, Deva, județ Hunedoara
E-mail: hd@ancpi.ro

Program de audiențe OCPI Hunedoara

 Program audiențe OCPI Hunedoara

 

 • Petru Liviu LOBONȚ – Director

Luni – 10.00 – 12.00

Sediul OCPI Hunedoara, Calea Zarandului nr.106, Deva, corp A, etaj I

Inscrierile la audienta se fac cu cel putin 24 de ore inainte de orele programate pentru desfasurarea acesteia, de luni pana vineri intre orele 9.00 – 16.00, la etaj I – secretariat, sau la telefon 0254/233560.

 

 • Ovidiu Laurențiu BOTICI – Inginer șef, Serviciul Cadastru

Vineri – 11.00 – 13.00

Sediul OCPI Hunedoara, Calea Zarandului nr.106, Deva, corp A, etaj I

Înscrierile la audiență se fac cu cel puțin 24 de ore înainte de orele programate pentru desfășurarea acesteia, de luni până vineri între orele 9.00 – 16.00, la etaj I – secretariat sau la telefon 0254/233560.

 

 • Ioana Codruța BARTOȘ – Registrator șef, Serviciul Publicitate Imobiliară

Miercuri – 11.00 – 13.00

Sediul BCPI Deva, Calea Zarandului nr.106, corp B, etj.II

Inscrierile la audienta se fac cu cel putin 24 de ore inainte de orele programate pentru desfasurarea acesteia, de luni pana vineri intre orele 9.00 – 16.00, la etaj I – secretariat, sau la telefon 0254/233560.

Formulare pentru audiențe

 

[download] Cerere de audienţă – Anexa 1

[download] Fişă de audienţă – Anexa 2

 

Procedură privind organizarea activităţii de primire, înregistrare a cererilor de audienţă şi de programare a şedinţelor de audienţă  la nivelul OCPI Hunedoara

 

Serviciul Juridic, Resurse Umane, Secretariat și Petiții asigură prin Biroul Juridic și Petiții activitatea de primire, înregistrare şi evidenţă a cererilor de înscriere în audienţă, adresate Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara.

Pentru eficientizarea activităţii de acordare a audienţelor şi de eliminare a birocraţiei ce poate interveni în cadrul acestui proces, se vor parcurge următoarele etape:

 • La nivelul OCPI Hunedoara audiențele se acordă de către director, șefii serviciilor de cadastru și publicitate imobiliară sau de către mandatarii acestora și de către șefii BCPI – urilor, conform programului de audiență aprobat;
 • Primirea în audienţă se face în baza unei cereri motivate, aprobată în prealabil de către persoanele cu funcții de conducere din cadrul compartimentelor de specialitate în raport cu obiectul solicitărilor sau de către mandatarii acestora;
 • Cererile de înscriere în audiență pot fi formulate exclusiv în nume propriu;
 • Prin excepție, sunt admisibile și cererile depuse prin reprezentant, însă acesta din urmă trebuie să prezinte dovada calității sale de persoană împuternicită (delegație avocațială, procură notarială etc.);
 • Cererile de înscriere în audienţă adresate conducerii OCPI Hunedoara și birourilor teritoriale se înregistrează de către SJRUSP, respectiv BCPI – uri în Registrul de evidență al persoanelor primite în audienţă la nivelul compartimentelor;
 • Cererile de înscriere în audiență adresate OCPI Hunedoara și birourilor de cadastru și publicitate imobiliară vor putea fi depuse personal la sediul instituției, respectiv birourilor teritoriale sau vor putea fi transmise prin orice mijloc de comunicare care asigură confirmarea primirii (e-mail, fax);
 • În situația în care nu este posibilă utilizarea mijloacelor de transmitere mai sus menționate, cererile de înscriere în audiență vor putea fi formulate și telefonic;
 • Indiferent de modalitatea utilizată, transmiterea cererilor de audiență trebuie să fie realizată cu cel puțin o zi lucrătoare înaintea datei la care se solicită acordarea audienței, conform programului de audiență aprobat la nivelul OCPI Hunedoara;
 • Din motive ce țin de buna desfășurarea a activității compartimentului vizat în cererea de audiență și de intervalul orar în care se desfășoară ședințele de audiențe, în cadrul unei zile de audiență se va asigura primirea a maxim 5 persoane;
 • În general, programarea persoanelor în audiență se va face cu respectarea cronologiei înregistrării cererilor de audiență, cu excepția cazurilor care necesită soluționarea de urgență a aspectelor prezentate în conținutul acestora. Urgența va fi stabilită de către persoanele cu funcții de conducere din cadrul compartimentelor de specialitate în raport de obiectul solicitărilor sau de către mandatarii acestora;
 • Registrele de audiență ale OCPI Hunedoara și birourilor teritoriale se completează și păstrează la nivelul SJRUSP, respectiv BCPI – urilor;
 • Fiecare compartiment va completa un registru propriu de evidență a audiențelor acordate;
 • În cadrul SJRUSP/BCPI de la nivelul OCPI Hunedoara vor fi desemnate persoanele care vor asigura respectarea prevederilor prezentei proceduri în ceea ce privește circuitul și evidența cererilor de audiență formulate de petenți și a fișelor de audiență completate cu ocazia acordării audiențelor;
 • Persoanele care solicită telefonic înscrierea în audienţă, vor comunica toate datele necesare înscrierii în audienţă către personalul SJRUSP/BCPI care va completa o cerere cu obiectul solicitării, aceasta urmând să fie semnată de petent la data prezentării în audienţă;
 •  Persoanele care, cu ocazia audienţelor, doresc a semnala aspecte ce ţin de activitatea curentă a birourilor de cadastru și publicitate imobiliară sau pentru care competenţa de soluţionare revine acestora, vor putea solicita înscrierea în audienţă la conducerea OCPI Hunedoara, numai atunci când sunt nemulţumite de soluţiile propuse de către conducerea birourilor teritoriale în cadrul audienţelor acordate de acestea;
 • Persoana desemnată din cadrul SJRUSP și birourilor teritoriale va anunţa petentul cu privire la data acordării audienţei;
 • În situația în care petentul nu se prezintă la audiență la data solicitată, cererea va fi clasată, urmând ca pentru reprogramare petentul să depună o noua cerere;
 •  Persoanele care prin cererile depuse telefonic sau personal solicită audienţe pentru soluţionarea unor probleme care nu sunt de competenţa OCPI Hunedoara vor fi consiliate şi direcţionate către instituţiile sau autorităţile competente pentru rezolvarea problemelor respective, informarea acestora realizându-se prin mijloacele de comunicare puse la dispoziție (telefon, e-mail);
 • Cererile de înscriere în audiență transmise prin e-mail sau prin fax prin care, după o analiză prealabilă, se constată că sunt semnalate aspecte ce exced sferei de competență a OCPI Hunedoara sau aplicabilității acestei proceduri, vor fi înregistrate în Registrul de audiență cu mențiunea motivelor pentru care nu pot forma obiectul audienței, păstrarea și evidența lor intrând în sarcina SJRUSP/BCPI;
 • Petenții pot solicita înscrierea în audienţă la directorul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara, numai în situaţia în care acestea au motive temeinice de nemulţumire faţă de soluţiile propuse de către conducătorii compartimentelor care au acordat audiențele solicitate de aceștia;
 • Persoanele care au primit un răspuns final în urma audienţei acordate de către directorul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara nu mai pot beneficia de încă o audienţă având acelaşi obiect;
 • Cererile de înscriere în audienţă, având ca obiect solicitarea de sprijin pentru soluţionarea unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti sau în legătură cu care, instanţa s-a pronunţat, vor fi înregistrate în Registrul de evidenţă al audienţelor, însă la rubrica Observații se va menționa că acestea nu pot face obiectul activității de acordare a audiențelor de către conducerea OCPI Hunedoara, petentul urmând a fi anunţat despre aceasta prin intermediul mijloacelor de comunicare indicate în conținutul cererii (e-mail, telefon);
 • Persoanele care au depus petiții la OCPI Hunedoara nu pot depune cereri de audiență în termenul legal de soluționare a acestora;
 • Cu ocazia şedinţelor de audienţă la care participă, persoanele înscrise în audienţă vor semna  o fişă de audienţă completată conform Anexei 2;
 • Înscrierile în audienţă se fac cu cel puţin o zi lucrătoare înainte de data solicitată pentru audienţă;

 

Înscrierea în audienţă se poate face în fiecare zi, de luni până joi în intervalul orar 09:00 – 16:00, iar vinerea în intervalul orar  09:00 – 14:00, la numărul de telefon 0254 233 560 sau la sediul instituţiei din loc. Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, jud. Hunedoara. De asemenea, formularele cererilor de înscriere în audienţă, completate conform modelului anexat, pot fi transmise prin poştă, prin fax: 0254 219 218 sau prin e-mail la adresa: hd@ancpi.ro.

Înscrierea în audiență la birourile teritoriale se poate face în fiecare zi, de luni până joi în intervalul orar 09:00 – 16:00, iar vinerea în intervalul orar  09:00 – 14:00, la numerele de telefon sau la sediul birourilor teritoriale. De asemenea, formularele cererilor de înscriere în audienţă, completate conform modelului anexat, pot fi transmise prin poştă sau prin fax, respectiv la adresele de e-mail pe site-ul https://hd.ancpi.ro/, Secțiunea Contact, Subsecțiunea Date de contact Birouri de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

ANUNȚURI

Anunț
June 25, 2024
Anunț afișare documente tehnice ale cadastrului UAT Mărtinești – sector cadastral 65
May 22, 2024
Ședință privind publicarea documentelor tehnice ale cadastrului – UAT Dobra
May 7, 2024

IMPORTANT

ePay

Solicitați extrasul de carte funciară pentru informare prin intermediul platformei de plată on-line

 • Extrasul de carte funciara pentru informare online (20 LEI)
 • Extrasul de plan cadastral pe ortofotoplan  online (15 LEI))
 • SE OBȚIN DOAR DE PE PLATFORMA ePay.ancpi.ro
  sau site-ul:
  www.ancpi.ro
  Notă: Cumpărarea serviciilor de pe alte site-uri pot genera costuri suplimentare

Verificare autenticitate documente procedura tehnică de verificare a extraselor de carte funciară pentru informare furnizate on-line

Visits 0

DATE DE IDENTIFICARE

 • COD IBAN: RO06TREZ366501503X012464
 • COD FISCAL: 9836760
 • OCPI Hunedoara, Calea Zarandului nr.106, Deva, jud. Hunedoara

Tarife
 

Termene

 

Formulare tipizate